ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ταυτότητα του υπεύθυνου για την επεξεργασία GRUPO CANTABRIA LABS

Ιδιοκτήτης: Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A., μητρική εταιρεία της GRUPO CANTABRIA LABS (εφεξής “GRUPO CANTABRIA LABS”).

Διεύθυνση: Calle Arequipa, 1, 5a pl. – 28043 Μαδρίτη

ΑΡΙΘΜΌΣ ΦΠΑ: A39000914

Μητρώο: Καταχωρήθηκε στο εμπορικό μητρώο της Κανταβρίας: βιβλίο 22 των εταιρειών, φύλλο 105, σελίδα 1151, επιγραφή 1ª.

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: lopd@cantabrialabs.es

Άλλες εταιρείες που ανήκουν στον ΟΜΙΛΟ CANTABRIA LABS GROUP

Baruma, S.L.

C/ Arequipa, 1, Μαδρίτη

CIF: B80592413

Dunar, Srl

C/Pirita, 9 torrejón de Ardoz, Μαδρίτη

CIF: B81045692

CELLHELIX, S.L.

Av/ Cardenal Herrera Oria, 95, Σανταντέρ, Καντάμπρια

CIF: B839772488

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική και ισχύουσα νομοθεσία, ο χρήστης ενημερώνεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς, ανάλογα με την περίπτωση:

1.- Δεδομένα που αντιστοιχούν σε πρόσωπα επικοινωνίας (φόρμα επικοινωνίας)

Υπεύθυνος: GRUPO CANTABRIA LABS

Σκοποί: Για την επίλυση του ερωτήματος που τέθηκε στη φόρμα επικοινωνίας.

Σας ενημερώνουμε ότι η GRUPO CANTABRIA LABS μπορεί να σας στείλει πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση lopd@cantabrialabs.es

Νομιμοποίηση: Ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου για την επεξεργασία των δεδομένων του για την επίλυση του ερωτήματος που τέθηκε, με τη συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας, δηλώνοντας ρητά ότι γνωρίζετε και κατανοείτε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Διάρκεια: Τα παρεχόμενα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την ανταπόκριση στο αίτημά σας, εφόσον δεν δηλώσετε στην GRUPO CANTABRIA LABS την επιθυμία σας να μην λαμβάνετε εμπορικές πληροφορίες, εφόσον δεν ζητήσετε τη διαγραφή τους και με την επιφύλαξη της διατήρησής τους για όσο διάστημα εξακολουθούν να ισχύουν οι νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν για την GRUPO CANTABRIA LABS.

Αποδέκτες: Η GRUPO CANTABRIA LABS δεν θα διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν η επικοινωνία με άλλες εταιρείες της GRUPO CANTABRIA LABS είναι απαραίτητη για την επίλυση του ερωτήματος.

Δικαιώματα: Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας, όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εγγράφως στη διεύθυνση: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση lopd@cantabrialabs.es.

2.- Δεδομένα που αντιστοιχούν στους συμμετέχοντες σε μαθήματα κατάρτισης

Υπεύθυνος: GRUPO CANTABRIA LABS

Σκοπός: Διαχείριση της εγγραφής και της συμμετοχής στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Σας ενημερώνουμε ότι η GRUPO CANTABRIA LABS μπορεί να σας στείλει πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση lopd@cantabrialabs.es

Νομιμοποίηση: Ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου για την επεξεργασία των δεδομένων του με σκοπό τη διαχείριση της συμμετοχής του στην κατάρτιση, με τη συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου που δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει και κατανοεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Διάρκεια: Τα παρεχόμενα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εξέταση του αιτήματός σας, εφόσον δεν δηλώσετε στην GRUPO CANTABRIA LABS την επιθυμία σας να μην λαμβάνετε εμπορικές πληροφορίες, εφόσον δεν ζητήσετε τη διαγραφή τους, και με την επιφύλαξη της διατήρησής τους για όσο διάστημα εξακολουθούν να ισχύουν οι νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν για την GRUPO CANTABRIA LABS.

Αποδέκτες: Η GRUPO CANTABRIA LABS δεν θα διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν η επικοινωνία με άλλες εταιρείες είναι απαραίτητη για την ορθή εξέλιξη του αντίστοιχου μαθήματος.

Δικαιώματα: Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας, όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εγγράφως στη διεύθυνση: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση lopd@cantabrialabs.es

3.- Δεδομένα που αφορούν πελάτες ή/και παρόχους υπηρεσιών

Υπεύθυνος: GRUPO CANTABRIA LABS

Σκοποί: Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία ο ενδιαφερόμενος είναι συμβαλλόμενο μέρος. Σας ενημερώνουμε ότι η GRUPO CANTABRIA LABS μπορεί να σας στείλει πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση lopd@cantabrialabs.es

Νομιμότητα: Σας ενημερώνουμε ότι η νομική βάση για τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι το έννομο συμφέρον της GRUPO CANTABRIA LABS.

Διάρκεια: Τα παρεχόμενα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα δεν δηλώνετε στην GRUPO CANTABRIA LABS την επιθυμία σας να μην λαμβάνετε εμπορικές πληροφορίες, για όσο διάστημα δεν ζητάτε τη διαγραφή τους και με την επιφύλαξη της διατήρησής τους για όσο διάστημα εξακολουθούν να ισχύουν οι νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν για την GRUPO CANTABRIA LABS.

Αποδέκτες: Η GRUPO CANTABRIA LABS δεν θα διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν η επικοινωνία με άλλες εταιρείες της GRUPO CANTABRIA LABS είναι απαραίτητη για την ορθή παροχή υπηρεσιών.

Δικαιώματα: Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας, όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εγγράφως στη διεύθυνση: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση lopd@cantabrialabs.es

4.- Δεδομένα σχετικά με τους υποψηφίους

Υπεύθυνος: CANTABRIA LABS GROUP

Σκοπός: Σε περίπτωση που έχετε παράσχει τα δεδομένα σας σε κάποια από τις εταιρείες που απαρτίζουν την GRUPO CANTABRIA LABS ως δυνητικός υποψήφιος για να ενταχθεί σε κάποια από τις εταιρείες του ομίλου, σας ενημερώνουμε ότι η GRUPO CANTABRIA LABS θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αποκλειστικά για τη διαχείριση της αίτησής σας για τυχόν κενές θέσεις εργασίας που μπορεί να υπάρχουν σε κάποια από τις εταιρείες της GRUPO CANTABRIA LABS.

Νομιμοποίηση: Ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου για την επεξεργασία των δεδομένων του για τη διαχείριση της αίτησής του για οποιαδήποτε από τις κενές θέσεις εργασίας που μπορεί να υπάρχουν σε οποιαδήποτε από τις εταιρείες της GRUPO CANTABRIA LABS, με τη συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας, δηλώνοντας ρητά ότι γνωρίζει και κατανοεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Διάρκεια: Τα παρεχόμενα δεδομένα θα διατηρηθούν για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφόσον δεν ζητήσετε προηγουμένως τη διαγραφή τους και με την επιφύλαξη της διατήρησής τους για όσο διάστημα εξακολουθούν να ισχύουν οι νομικές υποχρεώσεις της GRUPO CANTABRIA LABS.

Αποδέκτες: Η GRUPO CANTABRIA LABS δεν θα διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτους, εκτός από την επικοινωνία με άλλες εταιρείες της GRUPO CANTABRIA LABS, και μόνο στην περίπτωση που το προφίλ σας ταιριάζει σε κάποια από τις εταιρείες του ομίλου και αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Δικαιώματα: Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας, όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εγγράφως στη διεύθυνση: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση lopd@cantabrialabs.es.

5.- Παράπονα

Υπεύθυνος: CANTABRIA LABS GROUP

Σκοπός: Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει καταγγελία για οποιονδήποτε λόγο σε οποιαδήποτε από τις εταιρείες που απαρτίζουν την GRUPO CANTABRIA LABS, σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επίλυση της καταγγελίας σας.

Νομιμοποίηση: Ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου για την επεξεργασία των δεδομένων του για την επίλυση του αιτήματός του, με τη συμπλήρωση και την αποστολή του εντύπου που δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει και κατανοεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Διάρκεια: Τα παρεχόμενα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εξέταση του αιτήματός σας, εφόσον δεν ζητήσετε τη διαγραφή τους, και με την επιφύλαξη της διατήρησής τους για όσο διάστημα εξακολουθούν να ισχύουν οι νομικές υποχρεώσεις της GRUPO CANTABRIA LABS.

Αποδέκτες: Η GRUPO CANTABRIA LABS δεν θα διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτους, εκτός από την επικοινωνία με άλλες εταιρείες της GRUPO CANTABRIA LABS, σε περίπτωση που η αξίωση απαιτεί τέτοια επικοινωνία και αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Δικαιώματα: Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας, όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εγγράφως στη διεύθυνση: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση lopd@cantabrialabs.es

6.- Ενημερωτικά δελτία

Υπεύθυνος: GRUPO CANTABRIA LABS

Σκοπός: Σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί για ένα ενημερωτικό δελτίο ή μια υπηρεσία αποστολής εμπορικών πληροφοριών από οποιαδήποτε από τις εταιρείες που αποτελούν μέρος της GRUPO CANTABRIA LABS, σας ενημερώνουμε ότι θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα με αποκλειστικό σκοπό να σας ενημερώνουν για τη δραστηριότητά τους.

Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση lopd@cantabrialabs.es

Νομιμοποίηση: Σας ενημερώνουμε ότι η νομική βάση για τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι η συγκατάθεσή σας, με τη συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου που δηλώνει ρητά ότι γνωρίζετε και κατανοείτε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Διάρκεια: Τα παρεχόμενα δεδομένα θα διατηρούνται για όσο διάστημα δεν δηλώνετε στην GRUPO CANTABRIA LABS την επιθυμία σας να μην λαμβάνετε εμπορικές πληροφορίες, με την επιφύλαξη της διατήρησής τους, ενώ οι νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν για την GRUPO CANTABRIA LABS εξακολουθούν να υφίστανται.

Αποδέκτες: Η GRUPO CANTABRIA LABS δεν θα διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτους.

Δικαιώματα: Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας, όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εγγράφως στη διεύθυνση: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση lopd@cantabrialabs.es

7.- Παρακολούθηση των ανεπιθύμητων ενεργειών

Υπεύθυνος: CANTABRIA LABS GROUP

Σκοπός: Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει ή επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με ανεπιθύμητη ενέργεια σε προϊόν οποιασδήποτε εταιρείας της GRUPO CANTABRIA LABS, θα πρέπει να το κάνετε στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο farmacovigilancia@cantabrialabs.es  ή καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό (+34) 664 38 39 09.

Εμπιστευτικότητα: Σύμφωνα με τους κανονισμούς για την υγεία και την προστασία των δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε θα αντιμετωπιστούν εμπιστευτικά και, στο μέτρο του δυνατού, θα ανωνυμοποιηθούν ή θα διαχωριστούν από την GRUPO CANTABRIA LABS. Ωστόσο, είναι πιθανό τα δεδομένα σας σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται να κοινοποιηθούν στις υγειονομικές αρχές για την παρακολούθησή τους.

Σας ενημερώνουμε ότι κάθε εταιρεία της GRUPO CANTABRIA LABS θα τηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αναγνώρισής σας μόνο για να επικοινωνήσει μαζί σας, εάν είναι απαραίτητο.

Νομιμοποίηση: Η GRUPO CANTABRIA LABS ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας που σχετίζονται με την υγεία σας ανάλογα με την αντίδραση που μπορεί να έχετε υποστεί, οπότε θα πρέπει να συναινέσετε ρητά στην επεξεργασία των ειδικά προστατευόμενων δεδομένων σας για τους σκοπούς που αναφέρονται. Με την αποστολή της υπόθεσής σας στο farmacovigilancia@cantabrialabs.es αποδέχεστε ρητά ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την GRUPO CANTABRIA LABS για την ανάλυση της υπόθεσής σας, την παρακολούθηση, την ενημέρωση των υγειονομικών αρχών και την επίλυση της υπόθεσής σας.

Διάρκεια: Τα παρεχόμενα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την αντιμετώπιση του αιτήματός σας, εφόσον δεν ζητήσετε τη διαγραφή τους, και με την επιφύλαξη της διατήρησής τους για όσο διάστημα εξακολουθούν να ισχύουν οι νομικές υποχρεώσεις της GRUPO CANTABRIA LABS.

Αποδέκτες: Η GRUPO CANTABRIA LABS δεν θα διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την επίλυση της υπόθεσής σας.

Δικαιώματα: Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας, όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εγγράφως στη διεύθυνση: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση lopd@cantabrialabs.es

8.- Σχέδια

Υπεύθυνος: GRUPO CANTABRIA LABS

Σκοπός: Για τη διαχείριση της συμμετοχής σας σε κλήρωση ή προωθητική ενέργεια της GRUPO CANTABRIA LABS.

Σας ενημερώνουμε ότι η GRUPO CANTABRIA LABS μπορεί να σας στείλει πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση lopd@cantabrialabs.es

Νομιμοποίηση: Ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου για την επεξεργασία των δεδομένων του για τον σκοπό αυτό, με τη συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου που δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει και κατανοεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Διάρκεια: Τα παρεχόμενα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα δεν ζητάτε τη διαγραφή τους, με την επιφύλαξη της διατήρησής τους για όσο διάστημα εξακολουθούν να ισχύουν οι νομικές υποχρεώσεις της GRUPO CANTABRIA LABS.

Αποδέκτες: Η GRUPO CANTABRIA LABS δεν θα διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτους.

Δικαιώματα: Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας, όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εγγράφως στη διεύθυνση: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση lopd@cantabrialabs.es

9.- Επισκέψεις

Υπεύθυνος: GRUPO CANTABRIA LABS

Σκοποί: Να επιβεβαιώνει την ταυτότητα των επισκεπτών, να προσδιορίζει τον λόγο της πρόσβασής τους, να τους διοχετεύει κατάλληλα στο πρόσωπο του οποίου το όνομα έχουν αναφέρει, καθώς και να εγγυάται την ασφάλεια όλων των προσώπων που βρίσκονται εντός των γραφείων ή/και των εγκαταστάσεων της GRUPO CANTABRIA LABS. Σας ενημερώνουμε ότι η CANTABRIA LABS GROUP μπορεί να σας στέλνει πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα lopd@cantabrialabs.es

Νομιμοποίηση: Ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου για την επεξεργασία των δεδομένων του για τον σκοπό αυτό, με τη συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου που δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει και κατανοεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Διάρκεια: Τα παρεχόμενα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα δεν ζητάτε τη διαγραφή τους, με την επιφύλαξη της διατήρησής τους για όσο διάστημα εξακολουθούν να ισχύουν οι νομικές υποχρεώσεις της GRUPO CANTABRIA LABS.

Αποδέκτες: Η GRUPO CANTABRIA LABS δεν θα διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτους.

Δικαιώματα: Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας, όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εγγράφως στη διεύθυνση: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση lopd@cantabrialabs.es

10.- Λήψη εικόνας

Υπεύθυνος: GRUPO CANTABRIA LABS

Σκοπός: Οι εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θεσμικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς σκοπούς, διασφαλίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν θα θιγεί το δικαίωμα στην τιμή, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον Οργανικό Νόμο 1/1982, της 5ης Μαΐου, για την πολιτική προστασία του δικαιώματος στην τιμή, την προσωπική και οικογενειακή ζωή και την αυτοεικόνα.

Νομιμοποίηση: Ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου για την επεξεργασία των δεδομένων του για τον σκοπό αυτό, με τη συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου που δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει και κατανοεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Διάρκεια: Τα παρεχόμενα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα δεν ζητάτε τη διαγραφή τους, με την επιφύλαξη της διατήρησής τους για όσο διάστημα εξακολουθούν να ισχύουν οι νομικές υποχρεώσεις της GRUPO CANTABRIA LABS.

Αποδέκτες: Η GRUPO CANTABRIA LABS δεν θα διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτους.

Δικαιώματα: Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας, όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εγγράφως στη διεύθυνση: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση lopd@cantabrialabs.es

Άσκηση κοινών δικαιωμάτων για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τη δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στη διεύθυνση: Att Departamento Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση lopd@cantabrialabs.es

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Η GRUPO CANTABRIA LABS δεσμεύεται να απαντά στα αιτήματα που της αποστέλλονται, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω επιστολής. Υπό αυτή την έννοια, η GRUPO CANTABRIA LABS θα απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα δίμηνης παράτασης, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της αίτησης, καθώς και τον αριθμό των αιτήσεων. Η παράταση αυτή κοινοποιείται εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης.

Ακρίβεια των δεδομένων και ενημέρωση

Η GRUPO CANTABRIA LABS υποθέτει ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μέσω των διαφόρων καναλιών και μέσων είναι αληθή, ότι παρέχονται απευθείας από τον ιδιοκτήτη, ότι ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που λέει ότι είναι, ότι τα δεδομένα είναι ενημερωμένα, ότι ο ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενος θα ανακοινώσει οποιαδήποτε τροποποίηση των δεδομένων του αμέσως μόλις αυτή συμβεί.

Χρήση των cookies

Κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies.

Δεδομένα για ανηλίκους

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την CANTABRIA LABS GROUP απευθύνονται σε άτομα που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία. Η GRUPO CANTABRIA LABS υποθέτει ότι τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τα διάφορα κανάλια (ηλεκτρονικά, διαδικτυακά, κοινωνικά δίκτυα), έχουν αυτή την προϋπόθεση.

Ασφάλεια δεδομένων

Ο ΟΜΙΛΟΣ CANTABRIA LABS GROUP έχει εφαρμόσει στα κέντρα εργασίας, τις εγκαταστάσεις, τα συστήματα, τις επικοινωνιακές υποδομές κ.λπ. τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται από το νόμο. Έχει επίσης υιοθετήσει τα λογικά, φυσικά, οργανωτικά και συμβατικά μέτρα που αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα, την καταστροφή, την τροποποίηση, την αναπαραγωγή, την αποκάλυψη, τη διαβίβαση ή την επαναχρησιμοποίησή τους.

Ισχύς και τροποποίηση της πολιτικής απορρήτου

Η πολιτική απορρήτου που θεσπίζει η GRUPO CANTABRIA LABS ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της- ο χρήστης μπορεί να την αρχειοθετήσει ή/και να την αναπαράγει. Η CANTABRIA LABS GROUP έχει το δικαίωμα να τροποποιεί την πολιτική απορρήτου της ανά πάσα στιγμή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Πολιτική Cookie

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη ροή της κυκλοφορίας, καθώς και πρότυπα επισκέψεων στις ιστοσελίδες του τομέα μας. Οι πληροφορίες αυτές θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω cookies (μικρές ποσότητες πληροφοριών σε μορφή κειμένου που στέλνει ο ιστότοπος στον υπολογιστή ή τον εξοπλισμό του χρήστη κατά την επίσκεψή του).

Ο σκοπός της χρήσης των cookies είναι η εξατομίκευση της πρόσβασης στον ιστότοπο, προκειμένου να βελτιωθεί η περιήγηση και η λειτουργικότητά του.

Η INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A. συμμορφώνεται με τις διατάξεις του νόμου για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, ενός κανονισμού που ενσωμάτωσε την οδηγία 2009/136/ΕΚ, γνωστή ως “νόμος για τα cookies”.

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας, στο tablet, στο κινητό σας τηλέφωνο ή, εν συντομία, στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο και το οποίο μπορεί να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το πόσο συχνά επισκέπτεστε ιστότοπους, τις προτιμήσεις περιήγησής σας, τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν περισσότερο, τα ονόματα χρηστών, την εγγραφή προϊόντων κ.λπ.

Στην περίπτωσή μας, τα cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας δεν συλλέγουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά.

Τύποι cookies

Ανάλογα με τη φύση τους, τα cookies μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:

Cookies περιόδου λειτουργίας και μόνιμα cookies: τα πρώτα διαγράφονται όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης, ενώ τα δεύτερα παραμένουν στον εξοπλισμό του υπολογιστή.

Cookies πρώτου μέρους και cookies τρίτου μέρους: ανάλογα με το αν ανήκουν στον ιδιοκτήτη του ιστότοπου ή σε τρίτο μέρος. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση και το όνομα χρήστη, για την πρόσβαση και τη συντήρηση της συνεδρίας. Εάν απενεργοποιηθούν αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σωστά τα περιεχόμενα του ιστότοπου.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

α) Has_js: Αυτό το cookie θα αποθηκεύεται σε κάθε τύπο σύνδεσης και θα λήξει στο τέλος της συνεδρίας. Πρόκειται για ένα τεχνικό cookie. Αυτό το cookie συνεδρίας μας επιτρέπει να ανιχνεύσουμε αν ο χρήστης έχει JavaScript και, επομένως, η λειτουργικότητα του ιστότοπου δεν αλλοιώνεται.

Google Cookies: Χρησιμοποιούμε εργαλεία Google Maps με βάση τη συμμόρφωση της Google με την πολιτική απορρήτου της, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

http://www.google.es/intl/es/policies/ 

http://www.google.es/intl/es/help/terms_maps.html 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε την εγκατάσταση όλων ή ορισμένων τύπων cookies ή να ζητάτε να σας ειδοποιούν όταν εγκαθίσταται ένα cookie.

Firefox από εδώ:

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

Chrome από εδώ:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Explorer από εδώ:

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

Safari από εδώ:

http://support.apple.com/kb/ph5042 

Όπερα από εδώ:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 

Top